Työsuhteen päättäminen

Työsuhteen päättäminen on syytä hoitaa kirjallisesti, jotta asiasta jää dokumentti. Työsuhteen päättäminen voidaan totta kai hoitaa myös suullisesti. Työsuhteen päättäminen olisi hyvä hoitaa henkilökohtaisesti, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista on mahdollista toimia myös kirjeen tai sähköpostin välityksellä. Tällöin tiedon katsotaan tulleen vastapuolelle tiedoksi viimeistään seitsemäntenä päivänä lähetyksestä.

Työsuhteen päättäminen tapahtuu irtisanomisilmoituksella, ja tämä käynnistää samalla myös irtisanomisajan. Irtisanomisajalla työskentely jatkuu normaalisti ja työskentelyajalta maksetaan myös normaalisti palkka ja luontoisedut ovat vielä työntekijän käytettävissä. Työnantajan on mahdollista vapauttaa työntekijä työsuhteesta heti, mutta hän joutuu silti maksamaan irtisanomisajalta palkan. Mikäli irtisanomisaikaa jätetään noudattamatta on työnantajan maksettava työntekijälle täysi palkka luontoisetuineen ja lomakorvauksineen. Sama asia koskee myös työntekijää. Mikäli työntekijä jättää noudattamatta irtisanomisaikaa, tulee hänelle maksettavaksi työnantajalle irtisanomisajan palkkaa vastaava määrä vahingonkorvauksena.

Määräaikaisen työsuhteen päättäminen ei ole mahdollista ennen sopimuskauden päättymistä. Määräaikainen työsopimus sitoo kumpaakin osapuolta sopimuskauden loppuun asti, elleivät osapuolet ole sopineet erillisestä irtisanomismahdollisuudesta työsopimuksen solmimisen aikana. Määräaikaisessakin työsopimuksessa on koeaika, joka voi olla maksimissaan puolet työsopimuksen kestosta tai maksimissaan 4 kuukautta. Määräaikainen työsopimus voidaan kuitenkin purkaa koeajan aikana päättymään välittömästi. Mikäli työsuhteessa on meneillään koeaika, voi tänä aikana työsopimuksen purkaa ilman irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voi irtisanoa milloin tahansa.

Työsuhteen päättäminen hoidetaan irtisanomisilmoituksella. Hyvä irtisanomisilmoitus sisältää ainakin seuraavat asiat: nimi, yhteystiedot, vastaanottajan tiedot, tieto irtisanoutumisesta, aika, paikka ja allekirjoitus. Jos itsestä tuntuu, voi irtisanomisilmoitukseen ottaa myös todistajien allekirjoitukset. Irtisanoutuminen on mahdollista myös suullisesti, esimerkiksi keskustelemalla työnantajan kanssa.

Työsuhteen päättäminen on helpompaa työntekijän kuin työnantajan puolelta. Työntekijä voi päättää työsuhteen koska vain, mutta työnantajalla on aina oltava pätevät perusteet työntekijän irtisanomiselle ja työsopimuksen päättämiselle. Näitä syitä voivat työnantajalle olla esimerkiksi tuotannolliset syyt. Jos syyt johtuvat työntekijästä, on työntekijälle ensin annettava varoitus, jotta hänellä on mahdollisuus korjata työskentelyään.

Leave A Response