Irtisanomisaika kuolema

Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Tällaisia syitä on kahdenlaisia: henkilöstä johtuvat syyt tai taloudelliset ja tuotannolliset syyt.

Henkilöstä johtuva irtisanominen tapahtuu yleensä kun rikotaan työsopimusta tai vakavasti laiminlyödään työsuhteeseen olennaisesti kuuluvia velvoitteita, eikä työntekijä enää pysty selviytymään työstään. Tällaisiksi syiksi luetaan esimerkiksi työtehtävien tekemättä jättäminen ja niiden tekeminen puutteellisesti tai huolimattomasti. Tai liike- ja ammattisalaisuuksien vuotaminen, perusteeton työstä kieltäytyminen tai luvaton poissaolo, epäasiallinen käyttäytyminen työnantajaa tai asiakkaita kohtaan tai vapaa-ajalla tapahtunut toiminta joka vakavasti horjuttaa osapuolten välistä luottamussuhdetta.

Kun toteutetaan irtisanomisia, on perusteiden oltava olennaisia. Irtisanomisperusteen asiallisuutta ja painavuutta harkittaessa on otettava huomioon työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan. Työntekijää on kuultava ja hänelle on annettava varoitus ennen irtisanomista. Työnantajalla on myös velvollisuus selvittää olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muihin tehtäviin.

Taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvissa irtisanomisissa työnmäärän on vähennyttävä viimeistään irtisanomisajan päättymistä seuraavasta päivästä lähtien. Työsopimusta ei kuitenkaan voi irtisanoa, mikäli työntekijä on mahdollista kouluttaa uusiin tehtäviin. Perustetta irtisanomiselle ei ole jos työnantaja on juuri ennen irtisanomista tai heti sen jälkeen ottanut uuden työntekijän, vaikka yrityksen toimintaedellytykset eivät ole muuttuneet.

Irtisanomisaika kuolema tapauksissa on 14 päivää. Työnantajan kuoltua on kuolinpesän osakkailla sekä työntekijöillä oikeus irtisanoa työsopimus sen kestosta riippumatta. Irtisanomisoikeutta on käytettävä kolmen kuukauden kuluessa työnantajan kuolemasta. Myös määräaikainen työsopimus voidaan irtisanoa kuolematapauksissa.

Kuitenkin ennen irtisanomista kuolinpesän on selvitettävä irtisanottavalle työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot niin pian kuin mahdollista. Tilaisuuteen voi kutsua myös luottamusmiehen tai –valtuutetun , jollei näitä ole työsuojeluvaltuutettu.

Leave A Response